top of page

1. Rekisterinpitäjä

Nitrodisco-Viihdé avoin yhtiö

2655737-6

Pukkimäki 11 G, 01690 Vantaa

nitrodiscoband@gmail.com

 

1.1 Rekisterin yhteyshenkilö

Jarkko Tenhola

Pukkimäki 11 G, 01690 Vantaa

nitrodiscoband@gmail.com

0445572885​

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kommunikoida Nitrodisco-Viihde avoimelle yhtiölle (myöhemmin ”Yhtiö”) saapuvien yhteydenottopyyntöjen yhteyshenkilöiden (rekisteröityjen) kanssa. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tietosuojalainsäädäntöön.

Henkilötietojen käsittely Yhtiössämme on ehdottoman luottamuksellista.

 

3. Rekisterin nimi

Henkilötietorekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat sähköisiä tallenteita.

Henkilötietorekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja: nimi ja sähköpostiosoite. Mahdollisesti rekisteri voi sisältää myös muita henkilötietoja, kuten puhelinnumero tai osoite, mikäli yhteydenottaja on viestissään nämä tiedot Yhtiölle antanut.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottopyynnön Yhtiölle lähettänyt yhteyshenkilö

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

6.1 Google

Yhtiö saa käyttää kommunikoinnissaan ja tietojenkäsittelyssään Googlen pilvipalveluita (esim. Gmail, Drive, Docs, Sheets). Pilvipalveluihin ladattavissa dokumenteissa lukee rekisteröitävän 4. kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Muille EU- tai ETA-alueen ulkopuolisille tahoille henkilötietoja ei luovuteta.

Yhtiö ei luovuta tai siirrä henkilötietoja muille toimijoille EU- tai ETA-alueen sisällä ilman rekisteröidyn suostumusta.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 2 vuotta yhteydenottovuoden päättymisestä lukien.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia rekisterissä olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Rekisterin suojaus

Yhtiö toteuttaa asianmukaiset organisatoriset ja tietotekniset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi.

Yhtiö käyttää Googlen tuotteissa vahvaa salasanaa. Lisäksi Yhtiö saa heti ilmoituksen, mikäli yhtiön Google-tilillä havaitaan epäilyttävää toimintaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisterinpitäjänä Yhtiön on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei.  Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista rekisteröidylle pyydettäessä myös sähköisessä muodossa.

 

10.2 Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Havaitun virheellisen tiedon Yhtiö voi korjata saatuaan oikean tiedon rekisteröitävältä tai muusta luotettavasta lähteestä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttäessä.

10.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10.4 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaansa suostumusta milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

10.5 Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen taikka jos päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä.

 

Yhtiö ei harjoita toiminnassaan automaattista päätöksentekoa.

10.6 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopimuksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

10.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos Yhtiö ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.8 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.

bottom of page